Zmiany w ustawie o Społdzielniach


Spis treści:
Pismo przewodnie
Formularz do pobrania
Instrukcja prawidłowego wysłania formularza
Instrukcja prawidłowego wypełniania ankiety


Szanowni Państwo

W dniu 9 września 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dziennik Ustaw 2017 Poz. 1596) zwana dalej "Ustawą" zmieniając w sposób istotny dotychczasowe przepisy określające członkostwo w Spółdzielni.

Jedna ze zmian polega na tym, że od dnia wejścia w życie powyższej "Ustawy" członkiem Spółdzielni została z mocy prawa każda osoba, która jest właścicielem lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, miejsca postojowego (posiadając do tego lokalu prawo lokatorskie lub własnościowe), choćby do tej pory członkostwa takiego nie posiadała z tytułu niewyrażenia takiej woli, lub utraciła je z powodu wykluczenia. Kolejna zmiana polega na tym, że od dnia wejścia w życie powyższej "Ustawy" członkami Spółdzielni stali się oboje z małżonków, gdzie do tej pory członkostwo w Spółdzielni zazwyczaj przyjmował tylko jeden z nich.

Zgodnie z art. 3. ust. 1. "Ustawy"
"Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności";

Zgodnie z art. 3. ust. 2. "Ustawy"
"Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu".

Zgodnie z art. 3. ust. 3. "Ustawy"
"Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego".

Zgodnie z art. 3. ust. 33. "Ustawy"
"Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271".

Kolejna zmiana dotyczy osób, które posiadają prawo do lokalu w udziałach (jest ono własnością osób nie będących małżeństwem, lub małżeństwa i jeszcze innej osoby lub osób). W takim przypadku należy dokonać wyboru jednej osoby (lub małżeństwa) spośród udziałowców, która/rzy będzie/ą członkiem/ami Spółdzielni (o ile czynność ta nie została dokonana do tej pory). Wybór takiej/ich osoby/osób wymaga pisemnej zgody pozostałych udziałowców.
O ile taki zgodny wybór nie jest możliwy prosimy o wybór pełnomocnika, który będzie reprezentował Państwa wobec Spółdzielni.

art. 3. ust. 5. "Ustawy"
"Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia.
Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni".

Zostanie członkiem Spółdzielni po 9 września 2017 r. jest w pełni bezpłatne, nie wymaga wniesienia jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

Zgodnie z art. 1. ust. 9. "Ustawy"
"Nie stosuje się przepisów ustawy wymienionej w ust. 7 dotyczących udziałów i wpisowego, a także przepisów dotyczących obowiązku złożenia deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3".

Przytoczone postanowienia "Ustawy", nakładają na Spółdzielnię obowiązek zaktualizowania "Rejestru członków Spółdzielni" poprzez dopisanie do niego osób, które na podstawie ww. zapisów "Ustawy" zostały z dniem 9 września 2017 członkami Spółdzielni.

Aby móc dokonać niezbędnych zmian, uaktualnień oraz weryfikacji już znajdujących się "Rejestrze członków Spółdzielni" zapisów zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie niezbędnych w tym celu danych osobowych poprzez wypełnienie załączonego do niniejszego pisma "Formularza aktualizacji danych osobowych".

W celu usprawnienia komunikacji z Państwem prosimy dodatkowo o podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail oraz adresu do korespondencji, jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać ją na inny adres niż posiadany w zasobach Spółdzielni.


Formularz ten jest dostępny również do pobrania w formie pliku "pdf" na stronie internetowej Spółdzielni http://www.smkolo.pl - (nowelizacja ustawy).

Prosimy o zwrot wypełnionego formularza do siedziby Spółdzielni w dołączonej kopercie, wysyłkę pocztą lub przesłanie wersji elektronicznej na adres dcl@smkolo.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Członkowsko-Lokalowym Spółdzielni (p. Monika Grabska, p. Małgorzata Kulesza), pokój nr 12, nr telefonu (22) 836-40-01 wew. 119 w godzinach (wtorek, środa, piątek 800-1500, poniedziałek, czwartek 900-1730) lub poprzez e-mail m.grabska@smkolo.pl, lub m.kulesza@smkolo.pl.

Informujemy jednocześnie, że istnieje możliwość elektronicznego podglądu indywidualnego salda wpłat czynszowych po uprzednim zalogowaniu się na stronie Spółdzielni http://www.smkolo.pl - (e-opłaty).

W celu uzyskania loginu i hasła dostępu do panelu logowania do swojego konta należy skontaktować się z Działem Księgowym Spółdzielni (p. Jolanta Cuch) pokój nr 2, nr telefonu (22) 836-40-01 wew. 224 w godzinach (wtorek, środa, piątek 800-1500, poniedziałek, czwartek 900-1730) lub poprzez e-mail j.cuch@smkolo.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej formy komunikacji.


Formularz do pobrania

Poniżej link do formularza aktualizacji danych osobowych w formacie PDF.

>> POBIERZ Formularz aktualizacji danych osobowych <<

Do wypełnienia tego formularza można użyć programu Adobe Acrobat lub Adobe Acrobat Reader. Najnowszą, bezpłatną wersję programu Adobe Acrobat Reader można pobrać ze strony:
http://www.adobe.com/go/reader


Instrukcja poprawnego wysłania formularza w sposób elektroniczny

Istnieją trzy sposoby na poprawne wysłania formularza do Spółdzielni.

Sposób pierwszy. Wysyłka poprzez email
Po wypełnieniu formularza należy go zapisać u siebie lokalnie na komputerze a następnie wysłać go emailem jako załącznik pod adres dcl@smkolo.pl.

Sposób drugi. Wysyłka bezpośrednio z programu Adobe Reader
Sposób drugi jest najbardziej bezpiecznym sposobem wysyłki formularza. Polega on na wysłaniu formularza bezpośrednio po jego wypełnieniu za pomocą przycisku umieszczonego na drugiej stronie formularza (patrz, rysunek poniżej).Po jego kliknięciu na dole ukaże nam się pasek postępu wysyłania formularza (patrz rysunek poniżej).Kiedy formularz zostanie wysłany na serwer Spółdzielni, pojawi nam się okienko zabezpieczeń. Jest to okienko dzięki któremu naciskając przycisk Pozwól otrzymamy odpowiedź o statusie wysyłki. Klikamy na przycisk Pozwól (w starszych wersjach Adobe Reader'a nazywa się on Zezwól).Wyskoczy nam kolejne okienko o potwierdzenie naszej zgody. Klikamy przycisk Tak.Po jego kliknięciu otworzy się nam strona internetowa wraz ze statusem przesłanego formularza.

I to wszystko. Formularz został prawidłowo przesłany do Spółdzielni.


Instrukcja poprawnego wypełniania formularza

E-OPŁATY

Jeżeli posiadasz login oraz hasło możesz zalogować się do modułu e-opłaty.
Telefony alarmowe

po godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej


Zmiany w ustawie
"O spółdzielniach mieszkaniowych"


Książeczki opłat mieszkaniowych

wzory zamówień na druk książeczek opłat "czynszowych"

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies.